Fri leverans i Sverige

Din varukorg är tom.

Varför inte prova en av dessa produkter ?

Rättsligt Meddelande

Juridisk information

  • Ägare: ... – ensamföretagare
  • Adress: 
  • Postnummer:
  • Stad:
  • Land :
  • Företagsnummer:
  • Momsnummer: 
  • Ansvarig för offentliggörandet: ... , info@makston-smyckeskrin.se
  • Värd: Shopify Inc

Meddelande om sekretess

Makston™ kommer att behandla den personliga information som du lämnar med största omsorg. Makston™ kommer att behandla denna information konfidentiellt och kommer endast att använda den för de syften för vilka den tillhandahölls. Denna information kan lagras i en eller flera Makston™ – databaser och kommer inte att lämnas ut till tredje part utan den registrerades samtycke. Dessutom har den registrerade rätt att när som helst få tillgång till och korrigera sina uppgifter. »

Ansvarsfriskrivning

Makston™ ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på användarens utrustning genom att besöka makston.se webbplatsen som orsakas av utrustning som inte uppfyller vissa specifikationer, fel eller inkompatibilitet.

Makston™ ansvarar inte för indirekta skador (t.ex. förlust av marknader eller möjligheter) till följd av användningen av https://makston.se.

Användarna har tillgång till interaktiva områden (möjlighet att ställa frågor på kontaktsidan). Makston™ förbehåller sig rätten att utan förvarning ta bort innehåll som publicerats på detta område och som bryter mot gällande bestämmelser i Belgien, särskilt de som rör skydd av personuppgifter. Makston™ förbehåller sig också rätten att i förekommande fall hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt för meddelanden av rasistisk, kränkande, ärekränkande eller pornografisk karaktär, oavsett vilket medium som används (text, foto etc.).

Förklaring av cookies

Användning av cookies

Vi vill informera användarna av denna webbplats om användningen av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dators hårddisk av besökare på en webbplats. De innehåller information, t.ex. om dina språkpreferenser, så att du inte behöver ange den informationen på nytt nästa gång du besöker webbplatsen. Vissa cookies ger en grafisk representation av webbplatsen, andra säkerställer att applikationerna på webbplatsen fungerar korrekt. Andra används för att samla in statistisk information om besökare så att vi kan förbättra vår webbplats i framtiden.

Du kan blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Information om hur du gör detta finns i din webbläsares hjälpfunktion. Observera dock att om du inaktiverar cookies kan det hända att viss grafik inte ser rätt ut eller att du inte kan använda vissa programvaror.

Om du fortsätter att använda denna webbplats utan att blockera cookies i dina webbläsarinställningar godkänner du att de används.

Användaren kan när som helst radera de cookies som installerats på hans eller hennes dator eller mobila enhet. « 

Utbud av produkter och/eller tjänster på nätet:

Produkter som erbjuds : Smyckeskrin, smyckesställ, klockuruppdragare, klocklådor
Pris: XXX€.
Försäljning på nätet:
Kontaktadress: info@makston-smyckeskrin.se
Fraktkostnader : se FAQ
Betalningsmetoder: kreditkort, paypal

ÅNGERFRIST/KLAUSUL OM ÅNGERRÄTT (FÖR KONSUMENTER).

Anvisningar om ångerrätt i handelslagen

Vid distansförsäljning eller avtal utanför fasta affärslokaler har konsumenten rätt att frånträda avtalet utan att ange skäl inom fjorton dagar.

I lagen anges dock uttryckligen ett antal undantag där ångerrätten inte gäller, nämligen bland annat (begränsa uppräkningen till de fall som berör ditt företag):

1° Avtal om tillhandahållande av tjänster efter det att tjänsten har utförts fullt ut, om utförandet har påbörjats med konsumentens föregående uttryckliga samtycke, som också har erkänt att han eller hon kommer att förlora sin ångerrätt när avtalet har utförts fullt ut av näringsidkaren;

2° Leverans av varor eller tjänster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan kontrollera och som kan inträffa under ångerfristen.

3° Leverans av varor som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som är tydligt personliga.

4° Leverans av varor som riskerar att snabbt försämras eller föråldras.

5° leverans av förseglade varor som inte kan returneras av hälso- eller hygieniska skäl och som konsumenten har öppnat förseglingen efter leveransen.

6° Leverans av varor som efter leveransen är oskiljaktiga från andra varor.

7° Leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris har avtalats när försäljningsavtalet ingicks, vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på marknaden utanför företagets kontroll.

8° avtal där konsumenten uttryckligen har begärt att företaget ska besöka honom för brådskande underhålls- eller reparationsarbeten. Om näringsidkaren vid detta besök tillhandahåller tjänster utöver de tjänster som konsumenten uttryckligen har begärt eller andra varor än reservdelar som nödvändigtvis används för att utföra underhållet eller reparationen, ska ångerrätten gälla för dessa ytterligare tjänster eller varor;

9° leverans av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad datorprogramvara som inte längre är förseglade efter leveransen.

10° Tillhandahållande av tidningar, tidskrifter och magasin, med undantag för avtal om prenumeration av sådana publikationer.

11° Kontrakt som ingås genom offentlig auktion;

12° Tillhandahållande av boende annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning, catering- eller fritidstjänster, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet;

13° tillhandahållande av digitalt innehåll som inte har tillhandahållits på ett fysiskt medium, om utförandet har påbörjats med konsumentens föregående uttryckliga samtycke, som också har erkänt att han eller hon därmed förlorar sin ångerrätt.

14° kontrakt för uppförande av nya byggnader och omfattande ombyggnad av befintliga byggnader.

Om det finns en ångerrätt ska ångerfristen löpa ut efter 14 dagar från och med den … Sätt in en av följande inom citationstecken:

När det gäller ett tjänstekontrakt eller ett kontrakt om leverans av vatten, gas eller el, om de inte levereras i en viss volym eller kvantitet, av fjärrvärme eller av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium: « när avtalet ingås » ;

när det gäller ett köpeavtal: « när du eller en tredje part, som inte är transportören och som du har utsett, får godset i fysisk besittning »;

Vid ett avtal som avser flera varor som konsumenten beställt i en och samma beställning och där varorna levereras separat: « när du eller en tredje part, som inte är transportören och som du har utsett, får den sista varan i fysisk besittning »;

Vid ett avtal om leverans av varor i flera partier eller delar: « när du eller en tredje part, som inte är transportören och som du har utsett, tar det sista partiet eller stycket i fysisk besittning »;

Vid ett avtal om regelbunden leverans av varor vid en bestämd tidpunkt: « när Motparten eller en tredje part som inte är transportör och som utsetts av Motparten får fysisk besittning av den första varan »;

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (ange ditt namn, din geografiska adress och, om möjligt, ditt telefonnummer, faxnummer och din e-postadress) om ditt beslut att frånträda avtalet genom ett otvetydigt meddelande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade blanketten för uttag, men det är inte obligatoriskt.

Om du ger konsumenten möjlighet att elektroniskt fylla i och skicka in informationen om att han eller hon frånträder avtalet på din webbplats, ska du som ett alternativ infoga följande text: « Du kan också fylla i och skicka in en blankett för standardåterkallelse eller något annat otvetydigt uttalande på vår webbplats [ange webbplatsens adress]. Om du använder detta alternativ kommer vi att utan dröjsmål meddela dig en bekräftelse på mottagandet av ett sådant återkallande på ett varaktigt medium (t.ex. via e-post).

Det räcker att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Effekter av abstinens

Återbetalningar

Om du ångrar detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigare standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att ångra detta avtal. Vi kommer att ersätta dig med samma betalningsmetod som användes för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har godkänt en annan metod; i alla händelser kommer du inte att ådra dig några kostnader i samband med denna återbetalning.

Lägg till, om det inte är ett köpeavtal där du erbjuder dig att hämta varorna om du ångrar dig: « Vi kan skjuta upp återbetalningen tills vi har mottagit varorna eller tills du har lämnat ett bevis på avsändning, beroende på vilket som inträffar först.

Retunera en Vara

« Varorna måste returneras till oss eller till ….. [ange namn och geografisk adress, om tillämpligt, för den person som du har bemyndigat att ta emot varorna] utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss ditt beslut att frånträda detta avtal. Denna tidsfrist ska anses ha iakttagits om varorna returneras före utgången av denna 14-dagarsperiod.

Eller alternativt: « Vi hämtar varorna ».

Alternativ: « Vi står för kostnaderna för att returnera varorna »;

Alternativt: « Du måste stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna »;

Om du inte erbjuder dig att stå för kostnaden för att returnera varorna och om varorna på grund av sin karaktär normalt inte kan returneras med post: « Du måste stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna, …, eller, om kostnaden för att returnera varorna inte rimligen kan beräknas i förväg: « Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Om varorna, i ett avtal utanför fasta affärslokaler, på grund av sin karaktär normalt inte kan returneras med post och har levererats till konsumentens hem vid tidpunkten för avtalets ingående: « Vi hämtar varorna på egen bekostnad », och

« Du ska endast vara ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och korrekta funktion.

Vid beställning av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el, om de inte är förpackade i en bestämd volym eller kvantitet, eller leverans av fjärrvärme, Följande text ska läggas till: « Om du begärde att börja utföra tjänster eller leverera vatten/gas/el/fjärrvärme [stryk det som är tillämpligt] under ångerfristen, ska du betala oss ett belopp som står i proportion till vad som har tillhandahållits fram till dess att du har meddelat oss att du frånträder detta avtal, för alla tjänster som tillhandahålls enligt avtalet.  »

BLANKETT FÖR ÅTERKALLELSE AV EN FÖRLAGA

(Vänligen fyll i och skicka tillbaka denna blankett endast om du vill häva avtalet)

Till [ange namn, adress och, i förekommande fall, faxnummer och e-postadress] :

Jag/vi (*) meddelar härmed (*) att jag/vi (*) frånträder avtalet om försäljning av följande varor (*)/tjänster (*).

Beställd den (*)/mottagen den (*)

Namn på konsumenten/konsumenterna

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om anmälan görs på papper)

Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.